Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

 • OMEN 3.027/2018 modificare si completare anexa Regulament-cadru (ROFUIP) 2016

  OMEN 3.027/2018 modificare si completare anexa Regulament-cadru (ROFUIP) 2016
 • Informații utile despre procesul de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019

   

  Informații utile pentru autorii/grupurile de autori care elaborează proiecte de manuale școlare pentru clasele I-VI (anul școlar 2018-2019)

  Conform calendarulului evaluării proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019(disponibil in extenso mai jos), termenul-limităpentru elaborarea proiectelor de manuale școlare (clasele I-VI) este 5 martie 2018. Subsecvent, depunerea manuscriselor este programată în perioada 6 - 19 martie, astfel că ultima zi de depunere a acestora, la Registratura Ministerului Educației Națioale, este 19 martie.

  Manuscrisele care vor fi depuse pot să conțină imagini (ilustrații), această cerință  fiind specificată în fișa-tip de evaluare prevăzută de ordinul de ministru 5645/2017 care aprobă Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019(anexa 2). Autorul/coautorii - persoane fizice sunt responsabili pentru conținutul manuscriselor care vor fi evaluate pe baza criteriilor stabilite de acest document. Declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrăriise va completa individual de către fiecare autor/coautor și se va depune odată cu manuscrisul.

  Este important de precizat că se impune identificarea tipului de AMII (imagini statice, animate și interactive) printr-un simbol unic, care va fi menținut pe tot cuprinsul manuscrisului. Procesul de digitalizare va fi realizat de către Editura Didactică și Pedagogică, însă conceptul aparține integral autorului/coautorilor.

  Menționăm că specificațiile tehnice au rezultat în urma consultării reprezentanților Institutului de Științe ale Educației, Centrului Național de Evaluare și Examinare și Editurii Didactice și Pedagogice, iar sintagma „caiet de sarcini” se subsumează procedurilor prevăzute de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și nu privește actualul proces de evaluare științifică și didactică a manuscriselor de manuale școlare.

  Mai precizăm în context că au fost aprobateși cuantumurile remuneraţiilor pe care le vor primi autorii/grupurile de autori ale căror manuscrise vor fi publicate ca manuale școlare, în urma evaluării de către Centrul Național de Evaluare şi Examinare. Astfel, pentru manualele școlare la disciplinele din învăţământul primar cu una sau două ore pe săptămână se acordă 25.000 lei (brut), în timp ce pentru disciplinele cu trei sau mai multe ore pe săptămână, din cadrul aceluiași ciclu de învățământ, suma aprobată este de 35.000 lei (brut).

  În ceea ce privește învățământul gimnazial, remunerația pentru autorii/grupurile de autori care vor avea manuale aprobate la disciplinele cu o oră pe săptămână este de 25.000 lei (brut), la disciplinele cu două ore pe săptămână - 35.000 lei (brut), iar la disciplinele cu patru ore pe săptămână - 45.000 lei (brut).

  Lista de discipline din trunchiul comun care necesită manuale şcolare (clasele I, a II-a, a III-a, a VI-a, a V-a si a VI-a) pentru anul şcolar 2018-2019 este disponibilă aici și a fost elaborată în conformitate cu planul-cadru pentru învăţământul primarplanul-cadru pentru învăţământul gimnazial

 • Calendarul evaluării proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019

  Calendarul evaluării proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019, conform ordinului de ministru nr. 5.645/12.12.2017 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019

  a) 19.12.2017-05.03.2018: elaborarea proiectelor de manuale școlare [art. 6, alin. (1) din metodologie];

  b) 06-19.03.2018: depunerea proiectelor de manuale la Registratura MEN, care le va transmite către CNEE în vederea evaluării [art.6, alin. (2), 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei  prevăzute la punctul 1)];

  c) 20.03-10.04.2018: evaluarea proiectelor de manuale școlare și comunicarea rezultatelor (articolele 8-11 din metodologie, 15 zile lucrătoare);

  d) 11-12.04.2018: depunerea la Registratura MEN a eventualelor contestații [art.12, alin.(1), 48 de ore  de la comunicarea rezultatelor];

  e) 13.04-04.05.2018: soluționarea contestațiilor prin organizarea procesului de reevaluare a proiectelor de manuale școlare [art.12, alin. (2) din metodologie, 15 zile lucrătoare și comunicarea rezultatelor definitive (alin. (5)];

  f) 07-11.05.2018: avizarea proiectelor de manuale școlare (art.13 din metodologie).

  Proiectele de manuale școlare vor fi elaborate pentru disciplinele prevăzute în nota atașată.

  Lista Manuale 18.XII_.2017

 • OMEN nr. 5.645/2017 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019

  Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5.645/2017 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar 
  pentru anul școlar 2018-2019  
 • Concluziile studiului rezultat în urma consultării publice privind rolul temelor pentru acasă

  Ministerul Educației Naționale și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei au organizat în perioada 7 - 20 noiembrie 2017 o consultare publică, la nivel național, privind rolul temelor pentru acasă. Au participat, completând integral un chestionar on-line, 70.952 de actori din învățământul preuniversitar, dintre care 27.383 părinți (84% - mame), 32.786 de elevi și 10.783 de cadre didactice din toate județele țări. În urma analizei răspunsurilor primite, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a elaborat un raport care include rezultatele și concluziile acestei consultări publice.   Reamintim că demersul consultativ al MEN și al ISE are ca obiective corectarea unor disfuncționalități semnalate și identificarea unor noi abordări în ceea ce privește rolul temelor în procesul de învățare. Studiul integral și sinteza de cercetare sunt disponibile pe site-ul Institutului de Științe ale Educației: http://www.ise.ro/temele-pentru-acasa-raport-de-consultare-nationala

  TEMELE-PENTRU-ACASA_sinteza_final-2
  Raport_Teme-acasa_final
 • Procedura- RED

  Procedura- RED
 • Proiectul strategic „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED)

  55.000 de profesori vor fi abilitați curricular în următorii patru ani, în cel mai mare și important proiect de profil: „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED)

  Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, și ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, au semnat marți, 14 noiembrie, la Palatul Parlamentului, contractul de finanțare privind derularea proiectului strategic „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED). Proiectul, al cărui obiectiv este abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, se va derula în perioada 2017-2021 și are un buget de aproximativ 42 milioane de euro.

  „Este un proiect ambițios și absolut necesar pentru sistemul de învățământ din România, întrucât a fost aprobat un nou curriculum atât pentru învățământul primar, cât și pentru cel gimnazial, acesta din urmă fiind în curs de implementare. Proiectul atinge toate elementele necesare formării pentru un act de predare de calitate din perspectiva profesorului”, a declarat ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop.

  Veștile bune pentru finanțarea sectorului de educație urmează și în luna decembrie, când Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene va lansa finanțări de peste 370 milioane de euro, cu accent pe burse doctorale, A doua șansă pentru tineri și acordarea de subvenții pentru studenții din categoriile dezavantajate”, a declarat Marius Nica, ministrul delegat pentru fonduri europene.

  Proiectul lansat de Ministerul Educației este o picătură în oceanul de nevoi pe care le generează sistemul de educație. Sper ca în continuarea acestui demers să existe abordări și dezbateri care să se concentreze pe conținuturile din curriculumul național, întrucât acesta trebuie adaptat la specificul, profilul și așteptările elevilor de astăzi”, a punctat Ecaterina Andronescu, președintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Senatul României.

  Întoarcerea spre studiu și formare este o condiție esențială în activitatea cadrelor didactice. CRED este un proiect provocator care pornește sub auspicii favorabile. Am încredere că va fi dus la bun sfârșit și că rezultatele vor aduce plusvaloare”, a conchis Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaților.

  Pentru a asigura acoperire națională, CRED beneficiază de un parteneriat activ la nivel local: 3 inspectorate școlare județene (Bihor, Iași și București) și 8 Case ale Corpului Didactic (Botoșani, Brașov, București, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman și Timiș). 

  Pentru desfășurarea activităților de formare vor fi alcătuite 2.750 grupe de profesori în toate județele și în Capitală. Numărul total de ore de formare la nivel național este de 330.000, implicând aportul a 900 de formatori. Toți cei 55.000 de participanți la cursurile de formare vor primi o subvenție în cuantum de 600 de lei. Suplimentar, pentru cadrele didactice generatoare de bune practici vor fi acordate 150 de premii. De asemenea, vor fi elaborate 18 ghiduri metodologice care acoperă toate disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru pentru învățământul primar și gimnazial, respectiv 7.200 de resurse educaționale deschise (RED) pentru toate disciplinele. Acestea vor fi accesibile elevilor și cadrelor didactice atât în centrele de resurse educaționale deschise, cât și pe o platformă on-line de e-learning.

  În primele luni ale proiectului va fi facilitată în rândul decidenților și partenerilor educaționali abordarea curriculară unitară și coerentă, centrată pe competențe, cu scopul de a asigura oportunități egale pentru elevii aparținând grupurilor dezavantajate, inclusiv pentru cei reintegrați în programe de tip „A doua șansă”. Totodată, prin intermediul activităților incluse în CRED, se are în vedere creșterea calității și relevanței educației în școlile aflate în zone cu populație vulnerabilă, ținta fiind reducerea ratei de părăsire timpurii a învățământului prin implementarea de proiecte inovative axate pe dezvoltarea competențelor-cheie, în contexte de învățare curriculare și extracurriculare stimulative si motivationale, pentru cel puțin 2.500 de elevi.

  De asemenea, proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” reprezintă o intervenție sistemică destinată prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin măsuri care să susțină aplicarea inovativă și sustenabilă a noului curriculum național și creșterea accesului la experiențe de învățare de calitate ale elevilor din învățământul primar și gimnazial.

  Conferința de lansare, organizată de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Institutul de Științe ale Educației, a reunit peste 500 de participanți: cadre didactice, reprezentanți ai partenerilor de dialog social (sindicate, asociații ale elevilor, părinților etc.), șefi ai inspectoratelor școlare județene și directori ai caselor corpului didactic (CCD), precum și reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului României.

 • RESURSE ȘI CURSURI ONLINE PENTRU PROFESORII DE LIMBA ENGLEZĂ

  useful website for the EFL classes

  https://www.futurelearn.com/courses/english-language-teaching

 • Rețele de resurse educaționale deschise (RED), înființate la nivelul inspectoratelor școlare județene

  Rețele de resurse educaționale deschise (RED), înființate la nivelul inspectoratelor școlare județene

  În acord cu directivele Comisiei Europene și cu linia strategică din Agenda Digitală a României privind utilizarea TIC în cadrul procesului de învățare (resurse educaționale deschise/RED şi Web 2.0), inspectoratele școlare județene, la solicitarea Ministerului Educațiiei Naționale (MEN), vor dezvolta pe site-urile proprii un spațiu de organizare a resurselor educaționale deschise, elaborate de cadrele didactice din fiecare județ. În acest sens, MEN recomandă o structură de conținut unitară, organizată pe niveluri de învățământ/clase și arii curriculare/discipline de studiu. În funcție de complexitatea și varietatea resurselor, acestea pot fi structurate și pe alte tipologii (ex. curriculare/extracurriculare). Termenul dezirabil de implementare este luna noiembrie 2017.

  Resursele educaționale deschise sunt mijloace de învățare adaptate la nevoile specifice ale procesului instructiv-educativ, disponibile gratuit. Din această categorie fac parte diferite tipuri de materiale de învățare, suporturi de curs, proiecte, experimente și demonstrații, dar și programe școlare, ghiduri pentru profesori sau alte materiale educaționale (articole, module, prezentări ce acoperă atât sfera curriculară, cât și cea extracurriculară etc.).

  Cadrele didactice pot propune materiale educaționale proprii, în format electronic, cu respectarea legislației în vigoare privind proprietatea intelectuală/dreptul de autor.

  Evaluarea și selecția resurselor se desfășoară la nivelul inspectoratelor școlare, în consiliile consultative de specialitate. Procesul de evaluare și selecție a resurselor educaționale deschise se va derula cu ritmicitate, cel puțin o dată pe lună, în funcție și de frecvența și numărul materialelor educaționale depuse.

  O structură unitară de organizare va permite ulterior integrarea colecțiilor de resurse din fiecare județ în Biblioteca Școlară Virtuală, a cărei realizare Ministerul Educației și-a asumat-o până la finalul actualului exercițiu de finanțare din fonduri europene (2014-2020), alături de Platforma Școlară de e-learning.

  Nota Ministerului Educației Naționale privind crearea rețelei de resurse educaționale deschise în cadrul inspectoratelor școlare județene

  La solicitarea Ministerului Educației, inspectoratele școlare județene vor dezvolta pe site-urile proprii un spațiu de organizare a resurselor educaționale deschise, elaborate de cadrele didactice din județ.

  În acest sens, MEN recomandă o structură de conținut unitară, organizată pe niveluri de învățământ/clase și arii curriculare/discipline de studiu. În funcție de complexitatea și varietatea resurselor, acestea pot fi structurate și pe alte tipologii (ex. curriculare/extracurriculare). Termenul dezirabil de implementare este luna noiembrie 2017.

  Resursele educaționale deschise sunt mijloace de învățare adaptate la nevoile specifice ale procesului instructiv-educativ, disponibile gratuit. Din această categorie fac parte diferite tipuri de materiale de învățare, suporturi de curs, proiecte, experimente și demonstrații, dar și programe școlare, ghiduri pentru profesori sau alte materiale educaționale (articole, module, prezentări ce acoperă atât sfera curriculară, cât și cea extracurriculară etc.).

  Cadrele didactice pot propune materiale educaționale proprii, în format electronic, cu respectarea legislației în vigoare privind proprietatea intelectuală/dreptul de autor.

  Detalii găsiți în documentele atașate.

 • Modele de subiecte EN_VIII_2018

  Elevii de clasa a VIII-a  care vor participa în anul 2018 la Evaluarea Națională au la dispoziție, începând de miercuri, 1 noiembrie, modele de subiecte în vederea pregătirii celor două examene. Elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), modelele de subiecte sunt disponibile pe site-ul subiecte2018.edu.ro.

  Modelele de subiecte pentru Evaluarea Naţională au fost construite în funcție de trei cerinţe: formulare clară, precisă şi în strictă concordanţă cu programele de examen, nivel mediu de dificultate și posibilitatea de a fi rezolvate în 120 de minute.

 • CERC BIOLOGIE- 2017-2018

  CERC BIOLOGIE-  2017-2018
 • Metodisti 2017-2018

  Metodisti   2017-2018
 • STRATEGII MEN

 • Lista disciplinelor la care se susţin lucrari de evaluare semestriala (teze) in anul scolar 2017-2018

  Lista disciplinelor la care se susţin lucrari de evaluare semestriala (teze) in anul scolar 2017-2018
 • Cercuri pedagogice semestrul I,an școlar 2017-2018

  cercuri pedagogice chimie, sem.I an școlar 2017-2018

   

  Cercuri pedagogice fizică semestrul I , an școlar 2017-2018

 • Strategia MEN pentru dezvoltarea invățământului -2017-2020

  Strategia MEN pentru dezvoltarea învățământului-2017-2020
 • Lista auxiliarelor didactice care au obținut acordul MEN pentru utilizare extinsă la clasă

  Lista auxiliarelor didactice care au obținut acordul MEN pentru utilizare extinsă la clasă.
 • DISCIPLINA OPȚIONALĂ “Eco educaţie pentru Școli verzi” (EESV) cu predare în limba engleză

  Disciplina opțională ”Eco educaţie pentru Școli verzi”(EESV) va putea fi predată, începând cu anul școlar 2018-2019, de către profesorii de limba engleză la nivel gimnazial.

  Prin înscrierea și autentificarea pe platforma online  http://www.scoliverzi.ro  se pot accesa și descărca gratuit toate materialele necesare inițierii procesului de aprobare a opționalului (programa, ghidul profesorului, culegerea de activități și un extras din manualul elevului). 

 • METODOLOGIE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL-2018

  OMEN nr. 4795/31.08.2017-Calendar admitere IP 2018-2019.pdf
 • METODOLOGIE ADMITERE ÎN LICEU – 2018

   

    Ordin MEN nr. 4794 din 31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019