Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

LEGILE EDUCAȚIEI NAȚIONALE (Legea 198/2023 - învățământul preuniversitar, Legea 199/2023 - învățământul superior)

LEGILE EDUCAȚIEI NAȚIONALE (Legea 198/2023 - învățământul preuniversitar, Legea 199/2023 - învățământul superior)

 

Legile educației au fost publicate în Monitorul Oficial și intră în vigoare la 60 de zile, adică pe 2 septembrie 2023, după începerea anului școlar 2023-2024

Sursa: https://www.edupedu.ro/ultima-ora-legile-educatiei-au-fost-publicate-in-monitorul-oficial-si-intra-in-vigoare-la-60-de-zile-adica-pe-3-septembrie-dupa-inceperea-anului-scolar-2023-2024/

 

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2023/07/Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-613.pdf LEGILE EDUCAȚIEI Monitorul Oficial Partea I, nr. 613.pdf (Anul 191 (XXXV) — Nr. 613, Miercuri, 5 iulie 2023)

SUMAR (Nr. Pagina LEGI ȘI DECRETE 198. — Legea învățământului preuniversitar .... 2–96 975. — Decret privind promulgarea Legii învățământului preuniversitar ....... 96). 

 

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2023/07/Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-614.pdf  LEGILE EDUCAȚIEI Monitorul Oficial Partea I, nr. 614.pdf (Anul 191 (XXXV) — Nr. 614, Miercuri, 5 iulie 2023)

SUMAR (Nr. PaginaLEGI ȘI DECRETE 199. — Legea învățământului superior.... 2–80 976. — Decret privind promulgarea Legii învățământului superior ...... 80)

 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/271896    LEGEA învățământului preuniversitar nr. 198 din 4 iulie 2023

EMITENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 5 iulie 2023

https://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0I5N19SJ1XS9O3GQ3EIGZD6BNU    forma printabila 

 

 

Legile educației au fost publicate în Monitorul Oficial miercuri.

Legea 198/2023 este cea a învățământului preuniversitar, iar Legea 199/2023 este a învățământului superior. Documentele intră în vigoare la 60 de zile de la acest moment, conform articolului 248, alin 1 a LIP 198/2023 și art 260, alin 1 din LIS 199/2023. Asta înseamnă pe 2 septembrie 2023.

 

Există, însă, în legi mai multe prevederi care ar intra în vigoare în anul școlar 2023-2024.

La art 248, dispoziții finale, se menționează când se aplică anumite prevederi.

(2) În termen de 8 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educației stabilește, prin ordin al ministrului educației, care se publică în Monitorul Oficial al României,

Partea I, măsurile aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ și elaborează metodologiile, regulamentele și alte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi.

(3) Grupa mică din învățământul preșcolar devine obligatorie începând cu anul școlar 2030—2031.

(4) Admiterea la liceu și evaluarea națională organizată la finalul clasei a VIII-a se vor desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi înscriși în clasa a V-a în anul școlar 2023—2024.

(5) Examenul de bacalaureat se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi înscriși în clasa a IX-a în anul școlar 2025—2026.

(6) Examenul de definitivat, concursul național de ocupare a posturilor didactice de predare și obținerea gradelor didactice II și I se organizează în condițiile stabilite în Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, până în anul școlar 2027—2028 inclusiv.

(7) Setul de standarde de calitate pentru programele de formare inițială, cu accent pe pregătire practică eficientă, flexibilitate și sprijin pentru debutul în carieră, aprobate prin

hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației, prevăzut la art. 166 alin. (1), se aplică începând cu anul școlar 2025— 2026.

(8) Profilul de competențe pentru cadrul didactic, cu valoare instrumentală pentru formarea inițială și continuă și pentru managementul în cariera didactică, stabilit în condițiile art. 166, este obligatoriu începând cu anul școlar 2025—2026.

(9) Dispozițiile art. 69 se aplică începând cu prima generație de elevi înscriși în clasa pregătitoare în anul școlar 2024—2025, gradual, în condițiile existenței infrastructurii conforme pentru integrarea preșcolarilor/elevilor cu CES și ale încadrării resursei

umane de specialitate în unitatea de învățământ preuniversitar.

(10) Evaluările și examenele naționale vor fi în integralitate standardizate și administrate în format digital începând cu anul școlar 2027—2028.

(11) Aplicarea prevederilor art. 190 alin. (6) și art. 229 alin. (14) privind primele acordate se realizează începând cu anul școlar 2025—2026.

(12) Aplicarea prevederilor art. 86 privind CDEOȘ se realizează începând cu anul școlar 2025—2026.

(13) Aplicarea prevederilor art. 19 alin. (17) se va face începând cu anul școlar 2025—2026.

(14) Metodologia prevăzută la art. 21 alin. (8) și art. 22 alin. (3) privind consorțiile școlare va fi aprobată prin ordin al ministrului educației în cel mult 90 de zile de la intrarea în

vigoare a prezentei legi.

(15) Prevederile art. 20 privind diferența de vârstă a participanților din programele „A doua șansă” se aplică în cazul persoanelor nou-înscrise în cadrul acestor programe.

(16) Prin excepție de la prevederile art. 23, efectivele de antepreșcolari, preșcolari și elevi din formațiunile de studiu în funcțiune la data intrării în vigoare a prezentei legi se stabilesc până la finalizarea nivelului de învățământ, potrivit Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(17) Începând cu anul școlar 2025—2026, clasele de învățământ tehnic și profesional, cu durata de 3 ani, reglementat de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

care funcționează în cadrul școlilor profesionale și liceelor tehnologice, se reorganizează în cadrul liceelor tehnologice.

(18) Activitățile de management al clasei potrivit dispozițiilor art. 207 alin. (1) lit. d), prevăzute în norma didactică pentru cadrele didactice, sunt echivalente cu activitățile de dirigenție prevăzute în norma didactică din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru care se acordă sporul de management al clasei, echivalent al sporului de dirigenție.

(19) Echivalarea creditelor profesionale transferabile prevăzute la art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu creditele ECTS prevăzute la art. 188 alin. (2) din prezenta lege, în vederea utilizării lor prin portofoliul educațional în situațiile stipulate la art. 187 alin. (15), se va realiza prin intermediul unei proceduri cuprinse într-o anexă la metodologia de evaluare a rezultatelor învățării prin programe de formare continuă și procedura-cadru de finanțare, prevăzută la art. 188 alin. (4).

Aplicarea sistemului de acumulare a creditelor ECTS prin programe de formare continuă prevăzut la art. 188 alin. (2) se va realiza începând cu anul universitar 2023—2024.

(20) Prevederile art. 83 privind transportul elevilor se aplică începând cu anul școlar 2025—2026, cu excepția alin. (1)—(3), (5), (6) și (8). Prin excepție de la art. 250 alin. (1) lit. a), până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 83 sunt aplicabile dispozițiile prevăzute la art. 84, 104 și 111 referitoare la transportul elevilor din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(21) Finanțarea în baza și în limitele costului standard per elev/preșcolar/antepreșcolar, potrivit dispozițiilor art. 139 și 140, se aplică începând cu anul școlar 2024—2025.

(22) Prevederile art. 108 privind bursele elevilor se aplică începând cu anul școlar 2023—2024.

(23) În termen de 3 ani școlari de la data intrării în vigoare a prezentei legi, creșele de stat cu personalitate juridică se reorganizează și se arondează unităților de învățământ cu personalitate juridică, ce au nivel preșcolar cu program prelungit, sau unităților de învățământ care au în structură învățământ preșcolar. Prin excepție, creșele cu minimum 120 de antepreșcolari se pot reorganiza ca unități de învățământ cu personalitate juridică.