Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Inspectoratul Scolar Judetean Călăraşi - Diagnoza mediului intern si extern

Index articole

 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

- Creşterea ponderii personalului didactic calificat;

- Promovarea strategiilor moderne în abordarea actului învăţării;

- Interes sporit al personalului didactic din sistem pentru pregătirea/formarea profesională;

- Existenţa unei reţele informatizate funcţionale la nivelul judeţului Călăraşi, ceea ce favorizează comunicarea;

- Intensificarea sprijinului, a participării comunitare la viaţa şcolii, valorificarea interesului local pentru integrarea şcolii în comunitate;

- Dezvoltarea culturii organizaţionale a şcolilor , încurajându-se implicarea şi participarea;

- Existenţa, în şcolile din judeţ, a unui corp de manageri şcolari cu experienţă, beneficiari ai unor cursuri de management educaţional;

- Colaborare eficientă şi productivă cu MECTS, cu autorităţile judeţene şi locale cu responsabilităţi în domeniul educaţiei;;

- Diminuarea numărului suplinitorilor necalificaţi,

PUNCTE SLABE

- Efectele activităţilor proiectate în Planul managerial al ISJ nu au fost suficient monitorizate/ analizate pentru fiecare compartiment/ specialitate.

- Instrumentele de evaluare prin inspecţia şcolară RODIS (tipizate, procese-verbale pentru inspecţia de specialitate, fişe de observare a lecţiilor, fişe pentru raportul pe aspecte) structurează excesiv, limitează posibilităţile de a măsura, în complexitate şi echilibru, competenţele profesorului şi cele ale elevilor. .

- Rezultate foarte slabe la examenul de bacalaureat - procente de promovabilitate foarte mici la Gr.Şcolar „Dan Mateescu”, Gr.Şcolar Auto, Gr.Şcolar „Danubius”,Colegiul Agricol”Sandu Aldea”;

- Subiectivism în procesul de autoevaluare la nivelul actorilor educaţionali ;

- Exigenţă scăzută la acordarea calificativelor în urma inspecţiilor;

- În general, în propunerea CDŞ-ului la nivelul unităţilor de învăţământ, nu sunt respectate nevoile educaţionale reale ale principalilor beneficiari.

- Practica managerială din multe unităţi şcolare nu a demonstrat implicarea totală a directorilor şi a Consiliilor de administraţie în desfăşurarea unor activităţi educative extracurriculare performante..

- Dificultatea încadrării cu personal didactic calificat în unităţile izolate din mediul rural;

- Exodul cadrelor calificate spre domenii economice mai atractive;

- Capacitate redusă de concepere a proiectelor finanţatoare;

- Slaba monitorizare a cadrelor didactice privind aplicarea la clasă a cunoştinţelor dobândite în urma participării la programele de perfecţionare/formare continuă.

OPORTUNITĂŢI

- Constituirea, la nivelul compartimentelor specializate ale ISJ, a unor baze de date operaţionale;

- Noua organigramă a IŞJ, menită să eficientizeze activitatea la nivelul instituţiei,

- Creşterea exponenţială a accesului la resurse informaţionale;

- Existenţa unei oferte bogate şi diversificate de programe de formare managerială;

- Posibilităţi sporite de a obţine granturi pentru derularea unor proiecte în domeniile formării şi dezvoltării profesionale, interculturalităţii, infrastructurii şcolare;

- Formarea managerilor şcolari şi a cât mai multor cadre didactice în domeniul managementului proiectelor pentru atragerea către şcoală a cât mai multor fonduri, implicit fonduri structurale, în vederea creşterii standardelor de calitate ale unităţilor şcolare.

- Crearea premiselor descentralizării sistemului de învăţământ;

- Oportunităţi sporite de pregătire şi dezvoltare profesională a managerilor şi a cadrelor didactice în domeniul asigurării calităţii în educaţie;

AMENINŢĂRI

- Scăderea populaţiei şcolare - sporul demografic negativ cu implicaţii în dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării cu personal didactic ;

- Existenţa în legislaţie a unor prevederi contradictorii, generând, astfel, incoerenţe şi disfuncţionalităţi în sistem, în eforturile de implementare a reformei învăţământului ori interpretarea eronată a prevederilor legale ;

- Rezistenţa la schimbare a personalului şi a factorilor implicaţi în furnizarea de servicii educaţionale;

- Inerţie în acceptarea schimbării,;

- Nivelul scăzut al competiţiei inter- şi intrainstituţionale

- Lipsa fondurilor bugetare alocate activităţilor de perfecţionare/formare continuă;

- Accesul inegal al unităţilor şcolare la mijloacele didactice moderne;

- Precaritatea pregătirii metodice iniţiale a cadrelor didactice;

- Diminuarea interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor;

- Instabilitate economică, creşterea ratei somajului;

- Motivarea /stimularea slabă a cadrelor didactice prin politicile salariale curente;

Planul managerial al ISJ Călăraşi se fundamentează pe respectarea politicii macroeducaţionale promovate de MECTS , din perspectiva rolului Inspectoratului Şcolar Judeţean în contextul învăţământului călărăşean. Redefinirea întregului sistem de opţiuni, priorităţi, scopuri, obiective solicită focalizarea demersurilor pe asigurarea calităţii în educaţie ( prioritate naţională), proiectând învăţământul ca serviciu public orientat spre piaţa educaţională , iar şcoala – ca organizaţie deschisă către comunitate – furnizor de calitate.

Din combinarea acestor dimensiuni au rezultat orientările fundamentale, pe baza cărora ISJ Călăraşi şi-a fixat următoarele direcţii şi obiective strategice:

Asigurarea calitatii educatiei si compatibilizarea sistemului national de invatamant cu sistemul european de educatie si formare profesionala

- Cresterea calitatii si eficientei educatiei in perspectiva pregatirii tinerilor pentru o societate bazata pe cunoastere si in vederea promovarii dezvoltarii durabile

- Ridicarea standardelordemersului didactic , transformarea învăţământului preponderent reproductiv într-un învăţământ euristic ,formativ

- Asigurarea de şanse egale la educaţie

- Asigurarea unui management de calitate

- Dezvoltarea institutionala; dezvoltarea relaţiilor de parteneriat comunitar

- Promovarea valorilor europene

Realizarea unui sistem educational stabil, echitabil, eficient si relevant

- Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educationale de calitate

- Servicii de consiliere si orientare scolara, profesionala si de asistenta psihopedagogica

- Asigurarea educatiei complementare ( educatie pentru sanatate si alimentatie sanatoasa, cultura, cultura civica, antreprenoriala si tehnologica, sport )

- Prevenirea si combaterea marginalizarii si a excluziunii sociale prin cuprinderea in scoala a tuturor copiilor cu dizabilitati/cerinte educationale speciale si din grupuri vulnerabile

- Acces la educatie pentru minoritatea rroma

Descentralizarea si cresterea gradului de autonomie a sistemului educativ, la nivelul unitatilor/ institutiilor de invatamant

- Asigurarea aplicarii prevederilor legislative in domeniul descentralizarii invatamantului preuniversitar

- Reorganizarea retelei scolare in procesul descentralizarii si al eficientizarii directionarii resurselor financiare in educatie

- Consolidarea capacitatilor institutionale la nivel local pentru promovarea de micro-politici si programe de dezvoltare, pentru un management educational performant

- Formarea managerilor si a personalului administrativ in gestionarea noilor instrumente de management institutional

Stimularea educatiei permanente; coordonarea activitatii de perfectionare si formare continua

- Rationalizarea si adaptarea ofertei invatamantului profesional si tehnic in raport cu cerintele socio- economice si nevoile individuale de invatare

- Cresterea atractivitatii rutelor profesionale pentru continuarea studiilor

- Eficientizarea cursurilor de formare continua a personalului didactic

Proiectul de reformă al educaţiei timpurii

- Sprijinirea, monitorizarea si evaluarea aplicarii de conceptii novatoare in educatia timpurie, prescolara si primara cu scopul facilitarii incluziunii

- Cuprinderea in educatia timpurie a copiilor intre 3-5 ani. Actiuni de popularizare a importantei educatiei timpurii in parteneriat cu toate consiliile locale din judet

- Asigurarea standardelor de calitate pentru educatia timpurie; monitorizarea curriculum-ului si a standardelor de calitate pentru educatia timpurie.

Parteneriate si programe

- Creşterea capacităţii instituţionale a ISJ şi a unităţilor de învăţământ predin judet pentru elaborarea şi gestionarea unui număr sporit de proiecte finanţate prin Fondurile Structurale Europene.

- Promovarea şi valorificarea diversităţii culturale în educaţie, prin includerea în programele de activităţi educative extraşcolare şi extracurriculare a unor programe de promovare a educaţiei interculturale, care să ofere sprijinul necesar în promovarea desegregării şcolare şi egalizării şanselor în educaţie.

- Creşterea relevanţei ofertei de programe educaţionale oferite de şcoala călărăseană pentru toate categoriile de copii, elevi, tineri, adulţi, prin asigurarea unei mai bune corelări cu nevoile locale, cu nevoile şi interesele individuale ale acestora, cu cerinţele de pe piaţa muncii.